header.jpg

Leerareas

AKADEMIE

 

AANBIEDING VIR GRAAD 9 OUERS

 

Die Hoërskool Dirkie Uys staan bekend as ‘n “akademie-plus-skool”. Hieronder word verstaan dat akademie die prioriteit van hierdie top opvoedkundige instelling bly.

Hoërskool Dirkie Uys strewe daarna om wêreldklas opvoeding vir elke leerder te bied. Die skool is een van min skole in die provinsie wat “wire-less LAN” en interaktiewe witborde in die onderrigproses gebruik. Ons is besig met ‘n projek om die top graad 11-leerder met ‘n skootrekenaar uit te reik wat hy/sy in matriek kan gebruik. HDU is ‘n Afrikaans-medium-skool en alle onderrig sal in Afrikaans plaasvind.

Daar word gepoog om ‘n wye vakkeuse aan ons leerders beskikbaar te stel. HDU sal die Algemene Akademiese Stroom en assesseringskriteria volg. Dit word soos volg gegroepeer:

 

A: Kernvakke

B: Fundamentele keuse vakke

C: Addisionele vakke

 

Om hierdie ideaal te verwesentlik, groepeer ons leerareas soos volg:

 

Leerareas: Grade 8 en 9

 

KERN- EN FUNDAMENTELE VAKKE

 

Afrikaans Primêre Taal

Engels Addisionele Taal

Wiskunde

Natuurwetenskappe

Sosiale Wetenskappe

Tegnologie

Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Skeppende Kuns

Lewensoriëntering

 

BELANGRIK:

Kandidate wat in grade 8 en 9 aansoek doen, sal volgens hul prestasie in Tale en Wiskunde in klasgroepe ingedeel word.

 

EKSTRA VAKKE

 

Alle graad 8 en 9-leerders doen ‘n rekenaargeletterdheidskursus by die skool. Hulle doen ook 'n kursus wat aandag gee aan syfer- en leesvaardighede. Die bekende Master Maths asook die Cami Reader program word ingespan om hierdie vaardighede van die leerders op te skerp. Hierdie verpligte leerarea dien ook as oorbruggingsfase tussen voederskole en HDU.

 

Leerareas: Grade 10 tot 12

 

A KERNVAKKE

 

Die volgende vakke is verpligtend en moet deur alle leerders geneem word:

1. Afrikaans Primêre Taal

2. Engels Addisionele Taal

3. Lewensoriëntering

4. Wiskunde OF Wiskundige Geletterdheid

 

B FUNDAMENTELE KEUSE VAKKE

 

Een leerarea uit elkeen van die volgende groepe moet gekies word:

5.

Fisiese Wetenskappe (Wiskunde ‘n voorvereiste)

OF

Geskiedenis

OF

Rekenaartoepassingtegnologie (RTT)

6.

Lewenswetenskappe (Biologie)

OF

Ingeneursgrafika-en-ontwerp

OF

Bedryfstudies

7.

Rekeningkunde

OF

Verbruikerstudie

OF

Geografie

 

BELANGRIK:

Kandidate kan slegs aan die einde van graad 10 toegelaat word om van leerarea te verander, en dan slegs om grondige redes. Minimumvereistes om Grade 10 tot 12 te slaag, en om die Nasionale Senior Sertifikaat te verwerf:

Deurlopende evaluering vir elke leerarea, behalwe Lewensoriëntering, tel 25% van die totaal en die eksterne eksamen 75%. In die geval van Lewensoriëntering tel die interne deurlopende assessering 100%.

Om te kwalifiseer vir die NSS of om grade 10 tot 12 te slaag, moet ‘n kandidaat aan die volgende vereistes voldoen:

o Behaal minstens 40% in die vereiste amptelike taal op Huistaalvlak en nog 2 ander vakke.

o Behaal minstens 30% in enige 3 ander vakke.

o In 7de vak ten minste 'n volledige protefeulje bewys van skoolgebasseerde (deurlopende) assesering.

 

Let Wel: Hierdie slaagvereistes kan te enige tyd deur Nasionale Onderwys verander word.

Minimum toelatingsvereistes vir tersiêre sertifikate, diplomas of grade:

Vir toelating tot die Hoër Sertifikaat, ‘n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS).

Vir toelating tot ‘n diploma: ‘n Nasionale Senior Sertifikaat met ‘n prestasieaanslag van 3 (dus 40% tot 49%) of beter in vier erkende NSS 20 - kredietvakke.

Vir toelating tot ‘n B-graad: ‘n Nasionale Senior Sertifikaat met ‘n prestasieaanslag van 4 (dus 50% tot 59%) of beter in vier erkende vakke gekies uit die NSS 20 – kredietvaklys.

Bostaande is die minimum toelatingsvereistes en elke inrigting mag addisionele kriteria hê vir besonderse kursusse.