Kultuur

Graad 9 Afbakening

ENGELS FAL

 

BOTH PAPERS will be written on the SAME DAY

 

Paper 1: Language, comprehension & summary  

 

 • You will be tested on all language skills that you have built up in your school career. Go through exercises, summaries, make sure you understand language structures.

 • Focus when reading and answering the comprehension test. Pay special attention to mark allocation, write enough to be rewarded all the marks!

 • Revise how to write a summary-Remember to number your points (in point-form summaries), to use your own words, to stick to the word count (and to write your word count in brackets). Remember to look for the main ideas in the passage/ in each paragraph, and to leave out unnecessary information. One fact per sentence

 • There will be a visual literacy section as well. Here a variety of language/ comprehension-type questions could be asked.

                                                           Paper 2: Response to literature

 

SECTION A: POETRY

 

Revise the following poems:

 

 • ‘Peace’ said the Dove p.95

 • Anne Frank p.114

 • I am… p.114

 • Mother Earth’s song p. 217

 • Another World p. 251

 • Mr. Unemployed p. 270

 

Make sure you understand the meaning, words and figures of speech in the poems. All questions will not be the exact questions in the book, thus your understanding of the poems will be tested.

 

SECTION B: DRAMA

 

Rest in peace (p. 32-58 in the Core Reader)

 

Once again, understand the drama as a whole. Focus on plot, setting, characters and deeper message.

 

SECTION C: NOVEL

 

You will be examined on ALL CHAPTERS of E Eights. Make sure you know the plot, characters and the setting. The contextual questions that we have done in class is only a GUIDELINE. THIS DOES NOT MEAN THAT THESE ARE THE ONLY QUESTIONS WHICH MAY BE ASKED. This means that you have to know and understand the story well.

 

SECTION D: SHORT STORY AND FOLKLORE

 

Core reader-The Story of Anne Frank p.71

 

Core reader-Redipsi oversteps the mark p.136

 

Make sure you know the plot, characters and the setting. The contextual questions that we have done in class is only a GUIDELINE. THIS DOES NOT MEAN THAT THESE ARE THE ONLY QUESTIONS WHICH MAY BE ASKED. This means that you have to know and understand the story well.

 

Good luck with the examinations! May you reap the rewards of your hard work and may your studies be blessed!

 

 

LEWENSORIËNTERING

 

Die vraestel tel 70 punte met 1 uur tyd om te voltooi

Kortvrae = 20 punte (waar/onwaar, kies die korrekte woord, vul die ontbrekende woord in, pas kolom B by kolom A)

Langer tipe vrae = 30 punte

Lang vrae: twee vrae van 10 punte elk

Fokus hoofsaaklik op die derde en vierde kwartaal se werk

Eerste twee kwartale se werk is kortvrae

 

Derde kwartaal:

Vakkeuse vir gr10,11 en 12

Verpligte vakke

Keusevakke

Matrikulasievrystelling

Verskillende belangstellings en vermoëns

Stappe wat gevolg moet word om vakke te kies

Vrywilligerdiens

Verskillende soorte vrywilligersdiens

NRO’s

Ondersteuning aan mense met MIV en VIGS en met terminale siektes

Soorte vorme van geweld

Redes vir geweld

Redes vir verkragting in skole en vuurwapengeweld

Uitwerking van geweld

Alternatiewe vir geweld

Bestuur van konflik

Waar om hukp te kry

Beskerming teen geweld

Sestien dae van aktivisme

 

Vierde kwartaal:

Studie en loopbaanbefondsing

NSFHS

Nasionale kwalifikasieraamwerk

Lewenslange leer

Doelstellings vir lewenslange leer

Bydraes van verskillende godsdienste om vrede te bevorder (afgerolde aantekeninge)

Sportetiek

Uitdagende situasies (afgerolde aantekeninge

 

** Kyk op bl 158 in handboek: Hoe om instruksies te lees – goeie wenke vir lees en interpretasie van vraestelle

 

SKEPPENDE KUNS

 

DRAMA:

Steminterpretasievaardighede: bl 179 – 180

Doel van uitvoering: bl 181

Teikengehoor: bl 182

Toneelskikkingskonvensies: bl 182 – 185

Verhoë: bl 184 – 185

Simbole: bl 185 – 186

Tegniese elemente: bl 186 – 188

Toneelwerk – definisie: bl 194

Gebruik van klankeffekte en musiek bl 214 – 216

Skep van atmosfeer, ruimte, tyd: bl 216 – 218

Afgerolde vrae en antwoorde

 

VISUELE KUNS:

Kunselemente en ontwerpbeginsels: bl 318

Kleurwiel: bl 319

Voorbeelde van gravure, houtsneewerke en linosnitte: bl 371 – 377

Hoe berei ek ‘n krapbord voor: bl 376 – 377

Kuns en globale kultuur: bl 382

Poppe, buiksprekers: bl 393 – 394

Aanbied van jou pratende pop: bl 401 en 402

Afgerolde vrae en antwoorde

 

TEGNOLOGIE

 

AFDELING A

Ontwerpproses en kommunikasie                             23

 

AFDELING B

Struktuure, systeme, prosessering en impak           53

 

AFDELING C

Elektriese en elektroniese stelsels en impak              44

TOTAAL    120

GESKIEDENIS

 

Hoofstuk 3 pp 153-175

Hoofstuk 4 pp 177-197

 

1 x 2 uur-vraestel

1x 50 vraag oor elke hfst;

 

Elke vraag bestaan uit:

•    25 punte brongebaseerde kortvrae,    

•    'n 5- punt paragraafvraag,

•    en 'n 20 punt- opstel

 

 

NB: Die handboek word as basis vir die opstel van die vraestel gebruik.

Sleutelwoorde kom uit die teks en moet derhalwe geken word

Werk weer deur Aktiwiteite.  

KV = Kortvrae oor bronne (Toets feite, begrip en toepassing)    

PV=  Paragraafvragies (5 punte)   (LW: Hierdie dele kan ook vir KV gebruik word)

OV=  Opstelvraag (20 punte) (LW: Hierdie dele kan ook vir KV of PV gebruik word)

 

Hoofstuk 3 pp 153-175

 

pp 153-160    KV

p 161-162 KV + PV [ Sophiatown]

pp 166-169    KV + PV [Versetveldtog]

p 170         OV [Vryheidsmanifes]

pp 171-175    KV + PV [Vroue-optog]

 

Hoofstuk 4 pp 177-197

 

pp 177-179    KV + PV [PAC; Sharpeville]

pp 180-181bo  KV

p 181onder    OV [Gevolge v Sharpeville- en Langa-gebeure]        

pp 182-184    KV

pp 185-188    KV + PV [Oorsake v Soweto-opstand;   Gevolge v Soweto-opstand]

pp189-191 KV + PV [Impak van sanksies op SA]

pp 192-197    KV

NW

 

1.5 uur = 100 punte

 

AFDELING A: KORT VRAE

 

VRAAG 1

 

Multi keuses – alle kw 3 en 4 werk = 20

 

AFDELING B

 

VRAAG 2: KRAGTE = 10

VRAAG 3 EN 4: ELEKTRISITIET = 30

VRAAG 5: DIE AARDE = 40

 

 

EBW

 

Teorie:

 

Ekonomiese Groei

Sirkulêre groei

Prysteorie

Sektore in ekonomie

Vakbonde

Besigheidfunksies

Besigheidsplan

Al die rekeningkunde tot by proefbalans

 

AFRIKAANS

 

Uit die voëlhok p 64 – 65 Hoofstuk 12-18

Kortverhale P39 en p56

Volksverhale p63

Poësie P116 en p121

Drama p146

 

GEOGRAFIE

 

Die Departement stel die vraestel op. Wees dus voorbereid op alles wat ons deur die jaar behandel het.

 

VRAAG 1 en VRAAG 4 is verpligtend (40 punte)

VRAAG 2 en VRAAG 3 is is 'n keusevraag

 

Omgewingskwessies:

Faktore wat ontwikkeling beïnvloed

Geleenthede vir ontwikkeling

 

Fisiese Geografie

Verwering

Erosie en afsetting

Die impak v/d mens op grond-erosie

 

VRAAG 4 is die vierde kwartaal se werk

Hulpbrongebruik en Volhoubaarheid

Gebruike van hulpbronne

Volhoubare gebruik van hulpbronne

Voedelhulpbronne

 

Jy MOET vraag 1 en 4 doen. Dan moet jy nog EEN VRAAG van vraag 2 of 3 doen.

30 + 30 + 40 = 100

 

WISKUNDE

 

Vraestel 1: 1 ½ uur 75 punte - Inhoudsarea 1 en 2

 

Telgetalle: getallestelsels, verhoudings en koers.

 

Algebra -Polinome, optel/ aftrek van gelyksoortige terme, Vermenigvuldiging van Veelterme , Produk van 2 binome (Foil Metode), Produk van die som en verskil van twee terme

 

Faktorisering – verskil tussen 2 vierkante, Grootste gemene faktor, Gemeenskaplike hakies, Drieterme, vereenvoudiging van Algebraïese breuke

 

Vergelykings – Oplos; algebraïes, met hakies, met breuke, deur faktorisering, kwadraties, en woordprobleme

 

Eksponente en wortelvorme - 1ste, 2de, 3de eksponentwette, nul eksponente, negatiewe eksponente, vierkantswortels,

 

Finansiële Wiskunde – Wins/ verlies, Persentasie, enkelvoudige rente, Saamgestelde rente, huurkoop, wisselkoerse getalpatrone – rekenkundige/Lineêre, kwadrate, kubiese

 

Grafieke en reguitlyne – Die Cartesiese assestelsel, vind koördinate, helling, Teken reguitlyne, vergelyking van lyne

 

Vraestel 2: 1 ½ uur 75 punte – Inhoudsarea 3,4 en 5

 

Meting – Oppervlakte, omtrek, volume, buite-opp

 

Lyne en driehoeke – Meetkunde, Kongruensie/ gelykvormigheid en Pythagoras

 

Data hantering: Organiseer en som op, voorstelling van data, Interpreteer, analiseer en rapporteur, Waarskynlikheid

 

Transformasies – Refleksies, Translasies en Rotasies uitgelos om tyd te vind vir konsolidasie/ indril – NB – word nie weer in VOO gedoen, maar word ge- assesseer in eksamens(translasie/ refleksie van funksies)

 

Breadcrumbs